Allmänna villkor

 1. Organisationsnummer: 559235-2321
 2. Adress: Birger Jarlsgatan 39, 111 45, Stockholm
 3. E-postadress: info@zynca.se
 4. Telefonnummer: 010 – 777 40 50
 1. Du är ansvarig för din användning av Webbplatsen. Webbplatsen får endast användas i enlighet med de utsatta syften vilka anges i Villkoren. Du får genom Villkoren använda Webbplatsen enligt bestämmelserna vilka framgår häri. I det fall du använder Webbplatsen för andra ändamål och syften än de som anges häri eller om ditt användande orsakar Zynca eller Webbplatsen skada har Zynca rätt att bl. a. blockera din IP-adress.
 2. Det är inte tillåtet att:
  1. kopiera, bakåtkompilera, dekompilera, disassemblera, demontera, ändra, reproducera, översätta, överlåta, eller bearbeta Webbplatsen eller skapa andrahandsverk baserat på Webbplatsen, med undantag för när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag,
  2. bryta mot, kringgå, ta bort eller påverka någon teknik eller de säkerhetssystem som används av oss eller tredje part för att skydda Webbplatsen och innehållet i Webbplatsen. Vidare får du inte agera på ett sätt som kan innebära att Webbplatsen sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att Zynca eller andra användare av Webbplatsen lider skada,
  3. använda “crawlers” på Webbplatsen eller annars använda automatiserade medel (inklusive s.k. bots, scrapers och spiders) för att samla in information från Webbplatsen, eller
  4. använda Webbplatsen i olagligt eller för ett kriminellt syfte, eller publicera eller skicka in något innehåll som är implicit eller explicit stötande, vulgärt, hotande, förnedrande, rasistiskt eller diskriminerande eller som kan innehålla länkar till pornografiskt, otillbörligt eller sexuellt anspelande material av något slag.
 3. Det är inte heller tillåtet att vid en anmälan för en demonstration använda uppgifter som:
  1. innebär att du utger dig för att vara, eller ha en anknytning till, en annan person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande, stör eller på annat sätt negativt påverkar Webbplatsen, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i Webbplatsen, eller
  2. missbrukar datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av våra säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Webbplatsen, eller som står i strid med dessa Villkor.
 1. Zynca tillhandahåller Webbplatsen i befintligt skick. Zynca förbehåller sig rätten att vid exempelvis uppdateringar eller underhåll stänga ned Webbplatsen utan föregående meddelande. Zynca lämnar inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet och garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Webbplatsen. Kommunikationshastigheten mellan din och Zyncas server beror dels på ditt val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Zynca ansvarar ej för eventuella störningar som påverkar tillgängligheten till Webbplatsen som kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, vid underhåll av Webbplatsen eller i övrigt som beror på något utanför Zyncas kontroll.
 2. I de fall Zynca hänvisar (länkar) till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Zynca frånsäger sig allt ansvar för sådan tredje parts webbplats och sådan tredje parts eventuella personuppgiftsbehandling.
 • När du använder Webbplatsen samlar vi in och behandlar dina personuppgifter. Detta sker i enlighet med vår integritetspolicy. I integritetspolicyn framgår vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar, till vilka ändamål samt med vilka vi delar dina personuppgifter med. Zynca är således personuppsansvarig för dina personuppgifter vilka samlas in när du använder Webbplatsen och dina rättigheter som följer därav.
 1. Vi använder kakor och annan liknande teknik på vår Webbplats. En kaka är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att få spara på din dator eller motsvarande enhet. Textfilerna lagrar information som används, till exempel, i syfte att öka funktionaliteten på Webbplatsen och göra den lättare att använda. Vi kan även använda kakor och annan liknande teknik för statistiska ändamål för att sammanställa anonym, aggregerad statistik avseende t. ex. användningen av Webbplatsen, vilket gör det möjligt för oss att förstå hur en användare använder Webbplatsen och förbättra användarupplevelsen.
 2. För att läsa mer om hur vi använder kakor, vänligen se vår Cookie Policy.
 • Vi hoppas att Webbplatsen kommer ge dig stor nytta och att du kommer tycka om att använda den. Om du har några frågor, förslag eller klagomål vill vi gärna att du hör av dig till oss. Du kan kontakta oss genom att maila oss på info@zynca.se
 1. Zynca, och/eller dess licensgivare, innehar äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Webbplatsen.
 2. Avseende sådant resultat som du kan komma att skapa vid användningen av Webbplatsen ska du fullständigt, slutligt och vederlagsfritt överlåta all rätt, såväl ägande- som förfoganderätt, till allt material, data, och andra arbetsprestationer och resultat som tillkommit vid din användning av Webbplatsen, inklusive eventuella resultat av dina utvärderings- och förbättringsförslag, och inklusive alla immateriella rättigheter, oavsett om de immateriella rättigheterna är registrerbara eller inte, såsom upphovsrättigheter och närstående rättigheter, uppfinningar, patent, varumärken, mönster- och designrättigheter, firmarättigheter, affärshemligheter, arbetsmetoder, -modeller och -verktyg, goodwill, databaser samt tillhörande information såsom teknisk bakgrundsinformation, forsknings- och utvecklingsdata och annan know-how, som existerar nu eller tillkommer i framtiden som ett resultat av, eller med anledning av, användandet av Webbplatsen (”Tillgångarna”). Du överlåter således samtliga Tillgångar som kan komma att uppstå vid din användning av Webbplatsen till Zynca.
 3. I den mån överlåtelsen av Tillgångarna enligt punkten 7.2 utgör upphovsrättigheter eller närstående rättigheter (”Verk”), överlåts även rätten till Zynca att ändra Verken och rätten att överlåta sådana rättigheter vidare helt eller delvis, samt rätten att uteslutande förfoga över Verken genom att framställa exemplar av dem och genom att göra Verken tillgängliga för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. I samband med att du använder Webbplatsen, ska du efterge din ideella rätt till Verken i den utsträckning som är möjligt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
  • Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor. Tvist i anledning av dessa Villkor, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.