Integritetspolicy

 1. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) gäller när du använder zynca.se (”Webbplatsen”).
 2. Zynca AB, org.nr.: 559235-2321, Zynca AB, Birger Jarlsgatan 39, 111 45 Stockholm (”Zynca”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”), är Zynca personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Zynca är ansvarig för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du använder Webbplatsen.
 3. Webbplatsen är bl. a. tillgänglig för dig som är arbetssökande och söker en anställning samt för dig som är intresserad av Zyncas tjänster.
 • Nedan beskriver vi de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig.
 • Vi kommer att samla in följande personuppgifter när du besöker Webbplatsen samt lämnar en anmälan via Webbplatsen för en demonstration av Zyncas tjänster:
 • Person- och kontaktinformation: för- och efternamn, telefonnummer, företagsnamn, IP-adress samt e-postadress.
 • Övriga upplysningar: såsom information från dig i den fria textrutan vilken finns när du inger en anmälan för en demonstration av Zyncas tjänster. Vi uppmanar dig att alltid utöva försiktighet när du tillhandahåller oss information i den fria textrutan eftersom informationen kommer att behandlas automatiserat och vi kan därför inte känna av att du av misstag har lämnat felaktiga eller känsliga personuppgifter.
 1. Zynca kan komma eller kommer att dela dina personuppgifter med parterna enligt nedan.
 2. Statliga myndigheter: Zynca kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om Zynca enligt lag är skyldig att göra det, eller om du har godkänt att Zynca gör det. Zynca delar även dina personuppgifter när Zynca i god tro anser att det är nödvändigt för att skydda deras rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en statlig begäran.
 3. Vid fusion, förvärv eller försäljning: För det fall Zynca blir föremål för en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla eller delar av våra tillgångar kan dina personuppgifter delas med en potentiell köpare och om tillgångar eller Zynca i sin helhet förvärvas av en tredje part kan dina personuppgifter komma att delas med sådan tredje part.
 4. Tjänsteleverantörer: Vi delar dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som bistår Zynca genom att tillhandahålla tjänster relaterade till Zyncas verksamhet och vårt tillhandahållande av Webbplatsen samt specifika funktioner på Webbplatsen, vilka därför behandlar personuppgifter för Zyncas räkning. Detta innefattar:
 5. leverantörer av IT-infrastruktur, IT-utveckling och lagring,
 6. leverantörer av IT-underhåll, och
 7. andra tjänsteleverantörer såsom kommunikationsbyråer, leverantörer av publiceringsplattformar, mjukvaruleverantörer och tjänsteleverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller oss tjänster för att vi ska kunna ge dig tillgång till Webbplatsen och funktionerna i Webbplatsen.
 8. Dessa tjänsteleverantörer har endast rätt att använda dina personuppgifter på så sätt som är nödvändigt för att kunna tillhandahålla oss sina tjänster och de har inte någon självständig rätt att behandla eller dela dina personuppgifter.

5. Kakor (Cookies)

 1. Vi använder kakor och annan liknande teknik på vår Webbplats. En kaka är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att få spara på din dator eller motsvarande enhet. Textfilerna lagrar information som används, till exempel, i syfte att öka funktionaliteten på Webbplatsen och göra den lättare att använda. Vi kan även använda kakor och annan liknande teknik för statistiska ändamål för att sammanställa anonym, aggregerad statistik avseende t. ex. användningen av Webbplatsen, vilket gör det möjligt för oss att förstå hur en användare använder Webbplatsen och förbättra användarupplevelsen.
 2. För att läsa mer om hur vi använder kakor, vänligen se vår Cookie Policy.

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES.

 1. Den information som du tillhandahåller oss vid en anmälan om demonstration på vår Webbplats lagras till dess att vi har genomfört demonstrationen av Zyncas tjänster och för en efterföljande period om sextio (60) dagar.
 2. Den information som du tillhandahåller oss när du samtycker till att motta marknadsföring från oss lagras så länge som du är fortsatt prenumerant och raderas inom 21 dagar från det att prenumerationen upphört.
 3. Dina personuppgifter kan komma att lagras under en längre period än angivet i punkten 7.1-7.2 ovan, om vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.
 1. Du har vissa rättigheter i relation till dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om dina rättigheter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen i punkt 10 nedan.
 1. Rätt till tillgång: Du har rätt att be oss om bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig genom att begära ett s.k. registerutdrag. Vänligen notera att om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att be dig tillhandahålla ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och för att säkerställa att informationen lämnas till rätt person.
 2. Rätt till rättelse: Du har rätt att, utan onödigt dröjsmål, få felaktiga personuppgifter som vi behandlar om dig rättade. Inom ramen för denna rätt har du även rätt att, med beaktande av ändamålet med behandlingen, få ofullständiga personuppgifter kompletterade.
 3. Rätt till radering: Du har rätt att be oss radera personuppgifter som vi behandlar om dig och vi är skyldiga att, utan onödigt dröjsmål, radera de relevanta personuppgifterna under vissa omständigheter, till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller i övrigt behandlas. Du kan be oss om mer information kring under vilka omständigheter vi är skyldiga att radera dina personuppgifter genom att kontakta oss på den information som anges i punkt 10 nedan. Vänligen notera att vi inte är skyldiga att radera dina personuppgifter om vi kan visa att behandlingen är nödvändig för att vi, till exempel, ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger Zynca eller fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om vi har någon annan laglig grund för att behålla uppgifterna.
 4. Rätt till begränsning: Du har rätt att be oss begränsa vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Du kan be oss om mer information kring under vilka omständigheter vi är skyldiga att begränsa behandlingen av dina personuppgifter genom att kontakta oss på den information som anges i punkt 10 nedan.
 5. Rätt att invända: Du har rätt att, när som helst och av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot vår behandling av dina personuppgifter när vår behandling grundar sig på att utföra en uppgift av allmänt intresse som ett led i myndighetsutövning eller när profilering sker. Om du invänder mot behandlingen fortsätter Zynca endast att behandla uppgifterna om det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 6. Rätt till dataportabilitet: Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller på fullgörandet av ett avtal med dig har du rätt att, om behandlingen sker automatiskt, få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig och som du själv tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt digitalt format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta. Du har vidare rätt att begära att dessa uppgifter ska överföras direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt för oss (s.k. dataportabilitet).
 7. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet inom EU/EES (såsom Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige) i ditt hemland, det land där du arbetar eller i det land där den påstådda överträdelsen skett.
 1. Vi upprätthåller en rimlig säkerhetsnivå (innefattande fysisk, elektronisk och administrativ) för att skydda personuppgifter från förlust, förstöring, missbruk och obehörig tillgång eller utlämnande.
 2. Vänligen notera att även om vi eftersträvar att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå för personuppgifter, kan inte något säkerhetssystem förhindra alla potentiella säkerhetsöverträdelser.
 1. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller i övrigt har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:
  1. Våra kontaktuppgifter:
   • E-postadress: info@zynca.se
   • Besöksadress: Birger Jarlsgatan 39
   • Postadress: 111 45 Stockholm
   • Telefonnummer: 0709793974
  2. Du kan även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål vad gäller vår behandling av dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller i övrigt har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.
  3. Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter:
   1. E-postadress: imy@imy.se
   2. Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5
   3. Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Postadress Box 8114, 104 20 Stockholm
   4. Telefonnummer: 08-657 61 00